کد خبر: 83900
درختان را محافظت کنیم
حفاظت از درختان وظیفه همه انسان ها است

حفاظت از درختان وظیفه همه انسان ها است زیرا این درختان هستند که مایهه سربزی و تولید اکسیژن برای ادامه حیات ما هستند